รหัสทัวร์
ระยะเวลา วัน คืน
ขั้นตอนที่ 1: ระบุวันที่และจำนวนผู้เดินทาง